simple html web design software

Пресинг Битола

Модерна и квалитетна градба со Кнауф системите. „Пресинг“ ДООЕЛ од Битола нуди продажба на сите елементи од Кнауф системите и совети при монтажа. Кнауф системите се
одликуваат со аукустика, енергетска ефикасност, безбедност, противпожарност, еколошки својства, сеизмичка сигурност, звучна изолација.